Menu +

Contacts

Hamido Fujita, Email : hfujita@i-somet.org

Yinglin Wang, Email: wang.yinglin@shufe.edu.cn

Yanghua Xiao, Email: shawyh@fudan.edu.cn

Useful Information

administrator: Yucheng He
Email: 13987647985@163.com

Contact Secretary: Fenglin Zhou
Email: ieaaie2023@yeah.net